1396 - معمار ایرانی: مجموعه مسکونی هم‌سایه


1395 - فصل نامه معماری و ساختمان، شماره 49: مجموعه مسکونی طائورس


1395 - فصل نامه معماری و ساختمان، شماره 47: مجموعه مسکونی هم‌سایه


1395 - مجله نودید معماری، شماره 11: مجموعه مسکونی هم‌سایه


1395 - معماری معاصر ایران: مجموعه مسکونی هم‌سایه


1394 - مجله معمار، شماره 94: مجموعه مسکونی هم‌سایه


1394 - مجله معمار، شماره 94: ویلای دایی جان مهدی
1391 - فصل نامه معماری و ساختمان، شماره 32: بیست و یک متر مربع


1391 - فصل نامه هنر معماری، شماره 25: ویلای مزرعه نمونه1389 - فصل نامه هنر معماری، شماره 19: نیا